Wypadnięcie czynności neuronów obwodowych może spowodować niedowłady i porażenia wiotkie i zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego. Z zespołów patologii neuronów obwodowych można wymienić następujące grupy chorobowe: 1) zapalne (poliomyelitis), urazowe, uciskowe, toksyczne, zwyrodnieniowe (atrophia spinalis), uszkodzenia komórek rogów przednich rdzenia, 2) uszkodzenie ruchowych i czuciowych korzeni nerwowych, 3) uszkodzenia urazowe, toksyczne, zapalne pni i nerwów obwodowych, 4) dystrofie mięśniowe również prowadzą do niedowładu i porażeń w wyniku zwyrodnienia włókien mięśniowych.

Zapalenia komórek rogów przednich rdzenia mogą być ostre (poliomyelitis anterior acuta) i przewlekłe (polioymelitis anterior chronica).

Porażenie dziecięce (poliomyelitis anterior acuta). Dzięki zastosowaniu szczepień ochronnych obecnie spotyka się jedynie sporadyczne zachorowania i chorych w pierwszych trzech okresach choroby (I – objawów ogólnych, II – narastania porażeń, III – cofania się porażeń). Obecnie mamy do czynienia przeważnie z cho-rymi okresu IV – porażeń utrwalonych. Podobne objawy mogą wystąpić również w polineuritis (wirusowe, enterowirus), w uszkodzeniach toksycznych (błonica, alkoholizm, cukrzyca), biochemicznych.

Domeną działania ortopedy jest okres III i IV. W okresie III bada się rozległość porażeń i niedowładów, ustalając je testowaniem siły mięśni według 5-stopniowej skali .

W działauiu leczniczym pobudza się reinnerwację mięśni elektroterapią, usprawnia ruchy kinezyterapią, zapobiega powstawaniu przykurczów ^ zniekształceń za pomocą fizykoterapii, redresji i aparatów ortopedycznych.

Cofanie ‚się porażeń i regeneracja trwają około 2 lat. Po tym okresie można osiągnąć jedynie wzmocnienie siły mięśni drogą intensywnych ćwiczeń o 1°. Pod koniec III i w IV okresie do arsenału leczniczego dochodzi leczenie operacyjne.

Niedowłady i porażenia tej grupy cechuje mozaikowatość rozmieszczenia. Mogą występować porażenia pojedynczych mięśni, całych grup mięśniowych, całkowite, rozległe lub rozsiane porażenia i różnego stopnia niedowłady w obrębie jednej (monoparesis, monoplegia), w dwu ([diparesis, diplegia) i czterech kończyn (quadripa- resis, quadriplegid) oraz tułowia.

Leave a Reply