Mikrobiologia

Środek ciężkości ciała

Człowiek w rozwoju filogenetycznym musiał wytworzyć sobie mechanizmy stania i poruszania się na dwu nogach, a niekiedy również na jednej. Stało się to możliwe dzięki przeniesieniu środka ciężkości na płaszczyznę utworzoną przez oparcie na podłożu stóp. Przednie i tylne zewnętrzne ich krańce tworzą czworobok podparcia. U człowieka stojącego na jednej nodze środek ciężkości przenosi się nad płaszczyznę utworzoną przez oparcie na podłożu pięty i głów I i V kości śródstopia. Utrzymanie równowagi na jednej nodze jest trudne, ponieważ ten trójkąt podparcia jest o wiele mniejszy od czworoboku podparcia w czasie stania na obu nogach.

Read the rest of this entry »

Wypadnięcie czynności neuronów obwodowych może spowodować niedowłady i porażenia wiotkie i zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego. Z zespołów patologii neuronów obwodowych można wymienić następujące grupy chorobowe: 1) zapalne (poliomyelitis), urazowe, uciskowe, toksyczne, zwyrodnieniowe (atrophia spinalis), uszkodzenia komórek rogów przednich rdzenia, 2) uszkodzenie ruchowych i czuciowych korzeni nerwowych, 3) uszkodzenia urazowe, toksyczne, zapalne pni i nerwów obwodowych, 4) dystrofie mięśniowe również prowadzą do niedowładu i porażeń w wyniku zwyrodnienia włókien mięśniowych.

Read the rest of this entry »

Stan krążka międzykręgowego na podstawie badania radiologicznego

Należy wystrzegać się zbyt pochopnego wnioskowania o stanie krążka między- kręgowego na podstawie badania radiologicznego, nawet na podstawie wyraźnego zwężenia szpary między trzonowej zdecydowanie niedopuszczalne jest łączenie uporczywych bólów krzyża ze zmianami w płytkach granicznych, wyroślami i zwapnieniami na krawędziach trzonu, uogólnioną osteoporozą, zmianami beleczkowania trzonów oraz z ustawieniem wyrostków kolczystych.

Read the rest of this entry »

Domżał

Autor zgadza się z Domżałem twierdząc, że w praktyce lekarskiej najbardziej cenne jest własne doświadczenie i intuicja oparta na współczesnej wiedzy.

Read the rest of this entry »

Stenoza kanału kręgowego

Jeśli kręgozmyk umiejscowiony jest na poziomie L,-L4, prowadzi z reguły do stenozy otworu międzykręgowego, rzadziej do przewężenia kanału kręgowego. Od przodu od miejsca uszkodzenia przebiega jednoimienny korzeń (okręcający się dookoła trzonu, później nasady łuku). W miejscu tym dochodzi do rozplemu tkanki włóknisto-chrzęstnej, która krzyżując uszkodzenie części międzywyrostkowej może przyciskać korzeń do trzonu kręgowego. Nadmierna ruchomość niestabilnego łuku kręgowego dodatkowo przyczynia się do drażnienia korzenia. W przypadkach objawów ucisku ogona końskiego czy ucisku korzeni konieczne jest wykonanie mielografii, która definitywnie ustala poziom uszkodzenia.

Read the rest of this entry »

Proces zwyrodnieniowy

Niekiedy nowa kość odkłada się głównie na przedniej i przyśrodkowej powierzchni górnych wyrostków stawowych. W wyniku tego kanał boczny, którego tylną ścianę stanowi górny wyrostek stawowy, a ścianę przednią krążek międzykręgowy i przyległe trzony kręgów, staje się wąski i dochodzi do „usidlenia” korzeni. Do zwężenia kanałów bocznych może też dochodzić w inny sposób – w miarę zwężania się krążka międzykręgowego dochodzi do zbliżenia się do siebie trzonów kręgów. Wynikiem tego jest podwichnięcie stawów międzywyrostkowych -wyrostek górny przesuwa się do góry i do przodu. Przesunięcie do przodu górnego wyrostka stawowego zwęża otwór międzykręgowy, a co ważniejsze – kanał boczny położony przyśrodkowo do otworu. W wyniku tego podwichnięcia dochodzi do bocznego „usidlenia” korzenia, a na przedniej powierzchni górnego wyrostka stawowego odkłada się nowa kość. Kiedy proces zwyrodnieniowy dotyczy zarówno centralnego kanału kręgowego, jak i kanałów bocznych, dochodzi do powstania stenozy centralnej i bocznej.

Read the rest of this entry »