BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

Mikrobiolog jest zawodowo narażony na zakażenie tymi drobnoustrojami chorobotwórczymi, które wyosabnia z materiału chorobowego, określa ich gatunek i ich właściwości patogenne. Podczas wykonywania badań serologicznych także istnieje możliwość zakażenia się zarazkami znajdującymi się w surowicy chorego. Studenci, lekarze – stażyści oraz lekarze dokształcający się w zakresie mikrobiologii mogą ulec zakażeniu podczas wykonywania zajęć praktycznych (ćwiczeń). Dlatego opracowano przepisy co do wyposażenia pracowni, jak i co do postępowania personelu znajdującego się w pracowni. Przepisy te i zasady postępowania oparte są na wieloletnich doświadczeniach i na teoretycznych przesłankach, dlatego nie można ich traktować jako utrudnienia w pracy. Z prze-pisami i zasadami postępowania należy zapoznać każdego, kto po raz pierwszy przychodzi do pracowni, i od pierwszych minut przebywania w pracowni skrupulatnie wymagać i uczyć odpowiedniego zachowania się i odpowiedniego stylu pracy.

Opisane poniżej wyposażenie pracowni i sposoby ochrony przed zakażeniem stosowane są ,,w przeciętnej pracowni i w przeciętnych warunkach”. Jest sprawą oczywistą, że w pracowniach diagnostyczno-nau- kowych zajmujących się zarazkami niebezpiecznymi (np. u nas w Polsce Brucella, Rickettsia, Chlamydia) są stosowane specjalne przepisy bhp, a pracownie wyposażone są w sposób dostosowany do potrzeb (np. izolatki). Na zajęcia praktyczne dla studentów i lekarzy nie powinno się wprowadzać zai-azków o dużej zjadliwości i zakaźności.

Leave a Reply