Cysta o średnicy 10-20 pm

Budowa i rozwój. Trofozoit wielkości 12-60 pm o zmiennym kształcie, otoczony plazmatyczną błoną komórkową, wytwarza palczaste lub językowate – tworzące się szybko jednocześnie w różnych miejscach – nibynóżki. Endoplazma piankowata, drobnoziarnista, zawiera liczne wodniczki pokarmowe często z pochłoniętymi krwinkami czerwonymi (erytrocytofagia) i częściami komórek żywiciela. Jądro naj-częściej okr ągłe, otoczone delikatną błoną, chromatyna obwodowa jednolicie rozsiana w drobnych grudkach przylegająca do błony jądrowej, kariosom mały w centrum, czasami widoczne delikatne włókna między kariosomem a chromatyną i błoną jądrową (ryc. 3.2, 3.26, 3.28, 3.29). Trofozoit wydziela enzymy proteolityczne, np. proteazę cysteinową, pasożytując w przestrzeniach międzykomórkowych w ścianie jelita oraz w tkankach innych narządów. Adherencja trofozoitów do komórek nabłonka jelita uwarunkowana jest m.in. obecnością na ich powierzchni lektyny gli- koproteinowej oraz jonów wolnego wapnia. Cytoliza komórek żywiciela związana

Cysta o średnicy 10-20 pm zawiera 1, 2 lub 4 jądra okrągłe, jajowate, najczęściej z kariosomem w centrum, delikatną błoną jądrową i chromatyną w drobnych grudkach poza tym występuje kilka palczastych lub owalnych ciał chromatoidal- nych (skupienie białek i RNA) oraz wodniczka jodofilna zawierająca glikogen, który zanika w miarę dojrzewania cysty. W mikroskopie elektronowym transmisyjnym potwierdzono występowanie w cyście wszystkich struktur opisanych w mikroskopie świetlnym. Nie wykryto natomiast mitochondriów charakterystycznych dla cyst innych pełzaków (np. Naegleria fowleri).

Leave a Reply