Interpretacja wyników badań serologicznych

-6. Interpretacja wyników badań serologicznych. Przy ocenie wyników badań serologicznych rozważa się następujące sprawy: a. Ujemny wynik badania: należy rozpatrzyć, czy ma on być ujemny w obserwowanej jednostce chorobowej. Jeśli nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, to badanie należy powtórzyć. Brak przeciwciał mimo toczącego się procesu zakaźnego, stwierdza się w agammaglobulinemii i hipo- gammaglobulinemii, a także przy współistnieniu ciężkich schorzeń o etiologii niezakaźnej.

b. Dodatni wynik badania: rozpatruje się tu wysokość miana, czyli poziom przeciwciał w badanej surowicy. Wykazany poziom przeciwciał może nie mieć znaczenia diagnostycznego (przeciętny poziom występujący powszechnie w populacji ludzkiej) może być podejrzany, gdy utrzymuje się na granicy między stanem normalnym i stanem patologicznym oraz może być dodatni. Przy tej ostatniej możliwości należy wykluczyć odczyny nieswoiste (krzyżowe, heteroantygenowe, forsmanowskie i inne). Każdy odczyn ma w tym zakresie swoją specyfikę. Jeśli dodatni wynik budzi zastrzeżenia (nie powinien być dodatni), to badanie należy powtórzyć.

c. Przy wykonaniu OWD zdarzają się surowice o właściwościach auto- tropowych (tzw. surowice samozwrotne). Od chorego należy ponownie pobrać krew i badanie powtórzyć. Jeśli znowu otrzyma się wynik, że surowica jest samozwrotna, to najlepiej w tej sprawie zwrócić się bezpośrednio do pracowni. Istnieją możliwości wykonania OWD innym sposobem lub zastąpienia go innym odczynem.

Leave a Reply