LASECZKI

Do grupy laseczek należą duże bakterie Gram-dodatnie, kształtu cylindrycznego, posiadające zdolność tworzenia przetrwalników, endospor. Są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie: w glebie, wodzie, powietrzu, na roślinach, w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Możliwość przechodzenia w postać przetrwalnikową, co odróżnia laseczki od większości innych bakterii, ułatwia im przeżycie niesprzyjających warunków bytowania nawet przez bardzo długi okres. Jako przetrwalniki mogą laseczki wiele lat pozostawać w środowisku, nie tracąc swoich właściwości biologicznych. Wraz z pyłem są przenoszone na różne przedmioty, które stają się potencjalnym źródłem zakażenia człowieka (tężec), mogą też dostawać się wprost do dróg oddechowych (wąglik płuc). Najczęściej jednak laseczki i ich przetrwalniki wnikają do makroorganizmu z zanieczyszczoną ziemią poprzez uszkodzoną skórę.

Oprócz gatunków chorobotwórczych, wytwarzających najsilniejsze biologiczne jady – egzotoksyny, są wśród laseczek także niechorobotwórcze, saprofityczne. Niektóre są bezwzględnymi beztlenowcami, inne wybitnymi tlenowcami. Wszystkie znajdują się wg Bergeya w jednej rodzinie Bacillaceae umieszczonej w dziale 15: „Laseczki i ziarniaki tworzące endo- spory”.

Leave a Reply