METODY BARWIENIA BAKTERII

-1. Barwniki. Do bakteriologii barwniki wprowadzili R. Koch i P. Ehrlich w latach 1877/78. Były to barwniki anilinowe. Obecnie stosowane barwniki bakteryjne otrzymywane są na drodze syntezy lub na drodze destylacji smoły węglowej.

Barwniki, zależnie od zdolności łączenia się i powinowactwa do różnych związków chemicznych, dzielą się na dwie grupy: zasadowe i kwaśne. Ze względu na kwaśne pH składników komórki bakteryjnej (kwasy nukleinowe), w bakteriologii mają zastosowanie barwniki zasadowe, takie jak: fiolet krystaliczny (gencjana), fiolet metylowy, fuksyna, błękit metylenowy, zieleń metylenowa, zieleń malachitowa i safranina. Z barwników kwaśnych używane są eozyna i fuksyna kwaśna.

Ze względu na rozpuszczalność i trwałość barwniki przygotowuje się w dwóch etapach. Najpierw przygotowuje się roztwory alkoholowe, tzw. macierzyste, a później w miarę potrzeby rozcieńcza się je w wodzie lub wodnych roztworach 1-5% fenolu albo w 1% wodorotlenku potasowym. Roztwory takie ułatwiają wnikanie barwnika do komórek.

Leave a Reply