Oznaczanie poziomu antybiotyków

Oznaczanie poziomu antybiotyków w płynach ustrojowych. W pewnych przypadkach istnieje potrzeba oznaczenia poziomu antybiotyku w płynach ustrojowych (krew, mocz). Badania takie przeprowadza się m.in. wówczas, gdy trzeba wyjaśnić brak korelacji pomiędzy wynikami badań in vitro a wynikami leczenia lub przy ocenie nowych leków.

Badany płyn rozcieńcza się bulionem w szeregu probówek – surowicę od 1:4, mocz od 1:100, przy czym pierwsze rozcieńczenie moczu wykonuje się w buforze fosforanowym o pH 4,5. Mocz przed rozpoczęciem badania należy przefiltrować. Do każdej probówki dodaje się jedną kroplę 4-go- dzinnej hodowli szczepu wzorcowego.

W drugim rzędzie sporządza się wzorzec: kolejne rozcieńczenia poszukiwanego antybiotyku+szczep wzorcowy. Stężenie leku, hamujące jeszcze wzrost gronkowca odpowiada stężeniu, jakie znajduje się w tym rozcieńczeniu badanego płynu, gdzie również zahamowany jest jeszcze wzrost szczepu wzorcowego. Mnożąc to stężenie antybiotyku przez rozcieńczenie płynu, otrzymuje się ilość leku w 1 ml badanego płynu ustrojowego. Przy wykonaniu oznaczeń konieczne jest zastosowanie dwu kontroli: a) jałowoś- ci badanego płynu, b) ewentualnego hamowania wzrostu bakterii przez inhibitory obecne w płynie.

Leave a Reply