Domżał

Autor zgadza się z Domżałem twierdząc, że w praktyce lekarskiej najbardziej cenne jest własne doświadczenie i intuicja oparta na współczesnej wiedzy.

Read the rest of this entry »

Stenoza kanału kręgowego

Jeśli kręgozmyk umiejscowiony jest na poziomie L,-L4, prowadzi z reguły do stenozy otworu międzykręgowego, rzadziej do przewężenia kanału kręgowego. Od przodu od miejsca uszkodzenia przebiega jednoimienny korzeń (okręcający się dookoła trzonu, później nasady łuku). W miejscu tym dochodzi do rozplemu tkanki włóknisto-chrzęstnej, która krzyżując uszkodzenie części międzywyrostkowej może przyciskać korzeń do trzonu kręgowego. Nadmierna ruchomość niestabilnego łuku kręgowego dodatkowo przyczynia się do drażnienia korzenia. W przypadkach objawów ucisku ogona końskiego czy ucisku korzeni konieczne jest wykonanie mielografii, która definitywnie ustala poziom uszkodzenia.

Read the rest of this entry »

Proces zwyrodnieniowy

Niekiedy nowa kość odkłada się głównie na przedniej i przyśrodkowej powierzchni górnych wyrostków stawowych. W wyniku tego kanał boczny, którego tylną ścianę stanowi górny wyrostek stawowy, a ścianę przednią krążek międzykręgowy i przyległe trzony kręgów, staje się wąski i dochodzi do „usidlenia” korzeni. Do zwężenia kanałów bocznych może też dochodzić w inny sposób – w miarę zwężania się krążka międzykręgowego dochodzi do zbliżenia się do siebie trzonów kręgów. Wynikiem tego jest podwichnięcie stawów międzywyrostkowych -wyrostek górny przesuwa się do góry i do przodu. Przesunięcie do przodu górnego wyrostka stawowego zwęża otwór międzykręgowy, a co ważniejsze – kanał boczny położony przyśrodkowo do otworu. W wyniku tego podwichnięcia dochodzi do bocznego „usidlenia” korzenia, a na przedniej powierzchni górnego wyrostka stawowego odkłada się nowa kość. Kiedy proces zwyrodnieniowy dotyczy zarówno centralnego kanału kręgowego, jak i kanałów bocznych, dochodzi do powstania stenozy centralnej i bocznej.

Read the rest of this entry »

Kręgozmyk

U niektórych chorych dochodzi do niewielkiego kręgozmyku ku przodowi lub tyłozmyku kręgowego. Niektórzy chorzy wymagają usztywnienia po usunięciu krążka międzykręgowego.

Read the rest of this entry »

Cysta o średnicy 10-20 pm

Budowa i rozwój. Trofozoit wielkości 12-60 pm o zmiennym kształcie, otoczony plazmatyczną błoną komórkową, wytwarza palczaste lub językowate – tworzące się szybko jednocześnie w różnych miejscach – nibynóżki. Endoplazma piankowata, drobnoziarnista, zawiera liczne wodniczki pokarmowe często z pochłoniętymi krwinkami czerwonymi (erytrocytofagia) i częściami komórek żywiciela. Jądro naj-częściej okr ągłe, otoczone delikatną błoną, chromatyna obwodowa jednolicie rozsiana w drobnych grudkach przylegająca do błony jądrowej, kariosom mały w centrum, czasami widoczne delikatne włókna między kariosomem a chromatyną i błoną jądrową (ryc. 3.2, 3.26, 3.28, 3.29). Trofozoit wydziela enzymy proteolityczne, np. proteazę cysteinową, pasożytując w przestrzeniach międzykomórkowych w ścianie jelita oraz w tkankach innych narządów. Adherencja trofozoitów do komórek nabłonka jelita uwarunkowana jest m.in. obecnością na ich powierzchni lektyny gli- koproteinowej oraz jonów wolnego wapnia. Cytoliza komórek żywiciela związana

Read the rest of this entry »

Nerwy

Nerwy mają troficzny wpływ na stan czynnościowy mięśni. Po uszkodzeniu nei- wu następuje stopniowy zanik włókien mięśniowych, wzmożenie pobudliwości na acetylocholinę (drżenia włókienkowe) i bezpośrednie działanie bodźców elektrycznych, później dołącza się stopniowa utrata pobudliwości, rozpad elementów kurczliwych, zwyrodnienie i zastąpienie włókien mięśniowych tkanką tłuszczową i łączną.

Read the rest of this entry »