Teorie procesu barwienia

-2. Teorie procesu barwienia. Drobnoustroje mają różne powinowactwo do barwników. Czasem jedne części komórki barwią się silniej, inne słabiej (zjawisko metachromazji). Procesy barwienia tłumaczone są dwoma teoriami.

a. Chemiczną, według której barwniki zasadowe łączą się z kwaśnymi związkami komórki bakteryjnej (kwasy nukleinowe). Zjawisko barwienia byłoby procesem łączenia się: kwas+zasada = sól (zabarwienie).

b. Fizyczną, według której barwniki adsorbują się na powierzchni związków chemicznych komórki, a następnie przytrzymywane są przez siły elektrostatyczne.

Leave a Reply