Uszkodzenie ośrodków móżdżku

Uszkodzenie ośrodków móżdżku i okolicy wodociągu wywołuje zaburzenia rów-nowagi, regulacji napięcia mięśniowego w czasie ruchów, składające się na obraz ataksji mózgowej.

W szeregu chorób i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w sta nach pozapalnyck lub w postępujących niedowładach na tle zwyrodnieniowym, współistnieją objawy zajęcia kilku układów, zarówno piramidowego, pozapirami- dowego, jak i objawy ataksji.

Domenę działania leczniczego ortopedii stanowią głównie uszkodzenia układu piramidowego oraz te zespoły mieszane, w których objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego i objawy ataksji są do tego stopnia słabo wyrażone, że nie stanowią przeszkody w usprawnianiu ani w leczeniu operacyjnym i rokują poprawę po leczeniu ortopedyczno-rehabilitacyjnym.

W zależności od lokalizacji i rozległości uszkodzenia układu piramidowego wy-stępują: niedowład jednokończynowy (monoparesis), niedowład (porażenie) połowiczy (hemiparesis, hemiplegia) – zmiany dotyczą jednoimiennej kończyny górnej i dolnej, tetraparesis – niedowład obejmuje wszystkie cztery kończyny. O niedowładzie dwukończynowym (paraparesis) mówimy wtedy, gdy występuje on w obu kończynach dolnych (inferior) lub górnych (superior).

Uszkodzenia ogniskowe mózgu dają najczęściej obraz niedowładów jednokoń- czynowych i jednostronnych. Mimo to pozostałe kończyny mogą wykazywać również wzmożone reakcje, świadczące o szerszym zasięgu zmian chorobowych.

Leave a Reply