Wartość diagnostyczna

e. Dodatni wynik badania. Po otrzymaniu dodatniego wyniku badania bakteriologicznego analizuje się dokładnie wyosobniony gatunek bakterii. Uwzględnia się tu możliwość obecności bakterii komen- salnych lub saprofitycznych. Na sprawy te zwróciliśmy uwagę w rozdziale: Ekologia mikroorganizmów, oraz przy omawianiu diagnostyki poszczególnych drobnoustrojów chorobotwórczych. Oczywiście, że wyosobnienie komensali lub saprofitów obniża wartość diagnostyczną badania.

Wartość diagnostyczna dodatniego wyniku badania może być mała lub nawet zawodna wówczas, gdy popełni się błąd obiektywny. Błędem takim może być wyhodowanie tylko jednego (zazwyczaj najaktywniejszego biochemicznie) gatunku zarazka przy istnieniu w ognisku chorobowym kilku gatunków lub odmian, np. bakterii różniących się zjadliwością dla organizmu albo wrażliwością na antybiotyki. Błąd tego typu można wykryć podczas wykonywania następnych badań. Pewien odsetek niepewności w ocenę wartości dodatniego wynikli badania wnoszą zjawiska mutacji i przystosowywania się, a więc duża elastyczność biochemicz-

na bakterii chorobotwórczych. Dotyczy to zmian zjadliwości oraz wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki. f. Systemy obronne organizmu. Przy interpretacji wyniku badania bakteriologicznego i wyniku leczenia należy uwzględnić organizm chorego, który rozporządza szeregiem precyzyjnych mechanizmów obronnych i właśnie te mechanizmy, często w stopniu większym niż leki, decydują o wyniku leczenia. Takie przeciwciała, jak lizyny, aglu- tyniny, precypityny, ablastyny oraz fagocytoza i system properdynowy skutecznie bronią organizm i niszczą bakterie.

Leave a Reply